Skip to content

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.baldpol.pl

Poniżej znajdziesz regulamin określający zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym
działającym pod adresem www.baldpol.pl

Zawarto w nim informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach
dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu
reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu jest: BALDPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.
Cyniarska 30, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. Bielsko-Biała, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000975606 NIP: 9372744032, REGON: 522218858

 1. Postanowienia ogólne
  1. Definicje
   1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.baldpol.pl
   2. Klient – usługobiorca, konsument nabywający towary i dokonujący transakcji w sklepie
    internetowym www.baldpol.pl, który jest osobą fizyczną (posiadającą pełną zdolność do
    czynności prawnych i ukończone 18 lat), osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie
    posiadającą osobowości prawnej
   3. Sprzedawca – BALDPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Cyniarska
    30, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
    Rejonowy dla m. Bielsko-Biała, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000975606
    NIP: 9372744032, REGON: 522218858
   4. Strony – Klient i Sprzedawca
   5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.baldpol.pl
    Produkt – produkt oferowany w Sklepie będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy
    Klientem a Sprzedawcą
   6. Umowa sprzedaży – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana bez jednoczesnej
    obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Zawierana jest w języku polskim
   7. Cena – Cena przypisana do każdego produktu jest łączną ceną brutto za produkt, uwzględniającą
    podatek VAT, wyrażoną w polskiej walucie. Nie obejmuje ona kosztów wysyłki, które naliczane są
    zgodnie ze sposobem wysyłki wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia
   8. Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Klient
    wyraża wolę kupna Produktu.Może być złożone zarówno poprzez założenie Konta, jak i bez
    konieczności rejestracji przez Klienta
   9. Koszyk – elektroniczny formularz dostępny na stronie Sklepu, służący do przechowywania
    Produktów wybranych przez Klienta w celu dokonania Zamówienia
   10. Konto – indywidualne konto elektroniczne, utworzone poprzez rejestrację Klienta na stronie
    Sklepu, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówień, zabezpieczone loginem i hasłem
    ustalonymi przez Klienta
   11. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem, www.baldpol.pl/regulamin
   12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
    pracy
   13. Dane osobowe – niezbędne dane osobowe Klienta, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu
    realizacji Zamówienia
   14. Kod rabatowy – kombinacja liter, cyfr i innych znaków, których wpisanie w przeznaczonym do
    tego miejscu w formularzu Zamówienia, powoduje udzielenie Klientowi rabatu, na zasadach
    określonych w rozdziale szóstym Regulaminu
   15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1963 Nr 16 poz. 93)
   16. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (sprzęt
   komputerowy i oprogramowanie):
   – komputer, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
   – aktywne konto poczty elektronicznej;
   – przeglądarka z włączoną obsługą Java Script i Cookies: Internet Explorer 8.0 lub nowsza
   wersja, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza wersja, Google Chrome 6 lub nowsza wersja, Safari
   5 lub nowsza wersja;
   – minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
  3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią
   niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego akceptację i przestrzeganie postanowień
   w nim zawartych.
  4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
   obyczajami, w szczególności do nieumieszczania w Sklepie jakichkolwiek treści sprzecznych z
   prawem oraz nienaruszania uprawnień administratora Sprzedawcy.
  5. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały prezentowane w Sklepie należą do
   Sprzedawcy i są objęte ochroną praw autorskich, a osoby odwiedzające Sklep są zobowiązane
   do ich nienaruszania. Sprzedawca zastrzega zakaz ich kopiowania, modyfikowania oraz
   rozpowszechniania, poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Możliwość uzyskania licencji
   na korzystanie z materiałów dostępnych w Sklepie: www.baldpol.pl.
 2. Zasady i tryb zawierania Umowy sprzedaży (dokonywania zamówień)
  1. Zasady ogólne
   1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w
    rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do negocjacji. Umowę
    Sprzedaży pomiędzy Stronami uznaję się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta
    potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Klienta.
   2. Dokonywanie zamówień przez Klienta jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
    przez wszystkie dni roku kalendarzowego.
   3. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz po uprzednim
    uzgodnieniu ze Sprzedawcą, także poza jej granicami.
   4. Każdy produkt ma przypisaną własną Cenę, wyrażoną w polskich złotych, która jest ceną
    brutto i zawiera podatek VAT. Cena ta nie uwzględnia kosztów dostawy przesyłki, które zostają
    naliczone w procesie dokonywania Zamówienia, zgodnie z preferencjami Klienta. Sprzedawca
    zastrzega sobie możliwość zmiany Cen Produktów w Sklepie oraz organizowaniu promocji
    cenowych i wyprzedaży.
   5. Każdy Produkt zostaje dostarczony do Klienta wraz z potwierdzeniem zakupu (paragonem
    fiskalnym lub fakturą VAT). Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta i wymaga podania
    przez niego niezbędnych danych w formularzu Zamówienia, w szczególności numeru NIP.
   6. Jeżeli Produkt zamówiony przez Klienta jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie
    informuje o tym Klienta oraz uzgadnia z nim wydłużony czas realizacji zlecenia lub zwraca
    Klientowi całość zapłaconej kwoty.
  2. Tryb składania Zamówienia
   1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie po dokonaniu rejestracji i założeniu
    Konta lub bez dokonywania rejestracji.
   2. Proces złożenia Zamówienia Klient rozpoczyna poprzez dodanie pierwszego Produktu do
    Koszyka. Po dokonaniu wyboru listy zakupów, w celu sfinalizowania transakcji, Klient naciska
    przycisk „Kupuję i płacę”.
   3. Jeżeli Klient wybrał metodę zakupu wraz z dokonaniem rejestracji, zostaje on jednorazowo
    poproszony o założenie konta wraz z loginem i samodzielnie ustalonym hasłem (składającym się z
    co najmniej 6 liter), następnie potwierdzeniu procesu rejestracji poprzez kliknięcie w link
    aktywujący otrzymany na wskazany adres poczty elektronicznej. Następnie Klient postępuje tak
    jak w paragrafie niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu rejestracji Klient może przeglądać historię
    Zamówień oraz składać każde kolejne Zamówienie korzystając ze swojego Konta, bez
    konieczności każdorazowego uzupełniania danych.
   4. Jeżeli Klient wybrał metodę zakupu bez rejestracji, zostaje on poproszony o wypełnienie
    formularza zamówienia. Niezbędne jest wypełnienie przez Klienta następujących danych: Imię i
    Nazwisko/firma, adres (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu), adres
    poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Klient dokonuje wyboru metody płatności
    spośród dostępnych opcji (płatność przelewem/ płatność online Przelewy24.pl oraz dokonuje
    wyboru sposobu dostawy Produktu (przesyłka kurierska/przesyłka pocztowa). Po wypełnieniu
    Formularza, Klient potwierdza zakup poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
   5. Po sfinalizowaniu zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość na wskazany
    adres poczty elektronicznej, potwierdzającą złożenie zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji
    przez Sprzedawcę. Z chwilą otrzymania wyżej opisanej wiadomości e-mail, pomiędzy Klientem a
    Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy,
    zostają przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia
    Zamówienia.
  3. Metody płatności
   1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz
    prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
   2. Klient Sklepu ma do wyboru następujące metody płatności:
    1. a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – mBank: 14 1140 2004 0000
     3802 8248 8066
    2. b) płatność elektroniczna – za pośrednictwem serwisu:
     – Płatności elektroniczne Przelewy24.pl obsługiwane są przez następującego operatora
     płatności: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8, wpisaną
     do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w
     Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
     0000347935, kapitał zakładowy 5 476 300,00 zł (opłacony w całości), NIP: 779-236-98-87.
   3. Jeżeli Klient wybrał opcję zapłaty przelewem, zobowiązany jest on do dokonania płatności
    w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail o której mowa w punkcie 2.2.5. Regulaminu,
    potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.
  4. Dostawa Zamówienia
   1. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz
    prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia
    ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
   2. Klient Sklepu ma do wyboru następujące sposoby dostawy Produktów ze Sklepu:
    – przesyłka do Paczkomatu – za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w
    Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
    prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy
    Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395, REGON:
    120246484
   3. Klient ponosi koszty wysyłki Produktu, zgodnie z własnym wyborem i cenami wskazanymi
    w Formularzu Zamówienia, w trakcie dokonywania transakcji.
   4. Przewidywany termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.
   5. Czas dostawy należy obliczać od dnia w którym Klient dostał wiadomość e-mail
    potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji (w przypadku wyboru płatności za pobraniem)
    lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy (w przypadku płatności
    przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych).
   6. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby Produkt został wysłany
    Klientowi jak najszybciej po potwierdzeniu zamówienia/dokonaniu wpłaty.
   7. W przypadkach wyjątkowych, po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą, istnieje
    możliwość osobistego obioru Produktu na terenie Warszawy.
 3. Zasady i tryb wykonywania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
  Umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić
   od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
   wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
   dostawy w Sklepie).
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu otrzymaniu
   przesyłki przez Klienta.
   1. Klient może odstąpić od umowy, wysyłając Sprzedającemu w terminie przewidzianym w
    paragrafach powyższych oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na
    Formularzu Zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na dole
    strony.
   2. Klient może przesłać Sprzedawcy powyższe oświadczenie zarówno na adres
    korespondencyjny Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, na adres: hello@baldpol.pl.
   3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
    umowy, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.
   4. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku Produktów,
    które zostały otwarte/użyte przez Klienta.
   5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
    zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
   6. Klient powinien odesłać Sprzedawcy produkt na adres BALDPOL sp. z o.o., ul. Cyniarska
    30, 43-300, Bielsko-Biała.
   7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafach poprzednich, Umowę
    Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za niezawartą.
   8. W razie odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie
    później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
    umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
    Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
    dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).
   9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania
    rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 4. Przewidziana przez prawo odpowiedzialność za jakość świadczenia i procedura
  rozpatrywania reklamacji
  1. Sprzedawca jest zobowiązany doręczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie
   Cywilnym oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, za rzeczy sprzedane
   posiadające wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub
   wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
  4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o
   wadzie w chwili zawarcia umowy.
  5. Klient, który stwierdził że nabyty Produkt ma wadę, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu
   od Umowy (patrz: punkt 3.2 Regulaminu), złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, żądać
   wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady.
  6. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkowuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
  7. Klient dokonujący zgłoszenia reklamacyjnego powinien opisać w nim powód złożenia
   reklamacji oraz sprecyzować żądanie wobec Sprzedawcy (spośród żądań wymienionych w
   punkcie 4.5. Regulaminu. Klient powinien także udostępnić Sprzedawcy swoje dane kontaktowe –
   adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 5. Kody rabatowe
  1. Klient Sklepu, może dokonać zakupów w Sklepie przy użyciu Kodu Rabatowego, dzięki
   któremu uzyskuje procentową zniżkę naliczaną od wartości zamówienia (kod rabatowy nie
   uwzględnia kosztów przesyłki).
  2. Każdy Kod Rabatowy jest jednorazowego użytku i ma zapisaną określoną datę ważności, po
   której oferowana zniżka jest anulowana przez Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca przekazuje Klientowi Kod Rabatowy zgodnie z zasadami organizowanych
   promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
  4. Kod rabatowy nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami organizowanymi przez
   Sprzedawcę. W przypadku zastosowania Kodu Rabatowego do kupna Produktu objętego inną
   promocją, przy Zamówieniu naliczana jest większa ze zniżek procentowych przysługujących
   Klientowi.
  5. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne ani nie może zostać zwrócony
   Sprzedawcy.
  6. Aby skorzystać z Kodu Rabatowego, należy wpisać ciąg znaków w polu „KOD RABATOWY”
   przy składaniu Zamówienia w Sklepie.
 6. Środki ochrony treści cyfrowych
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania transakcji w
   Sklepie www.baldpol.pl jest Sprzedawca. Klient dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy swoje dane
   osobowe, a Sprzedawca przetwarza je tylko w celach zawartych w niniejszym Regulaminie i na
   zasadach zawartych w Polityce Prywatności.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w przypadkach
   zmiany przepisów prawa. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia Klientów złożone
   przed datą wejścia w życie tej zmiany.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
   Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów
   prawa.
  3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o
   prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia umów mniej korzystne dla
   konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2020 r.

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(należy wypełnić tylko w wypadku zamiaru odstąpienia od umowy)
Adresat:
BALDPOL sp. z o.o.
ul. Cyniarska 30
43-300 Bielsko-Biała
hello@baldpol.pl
Niniejszym informuję że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
………………………………………………………………………………………………………………..
Zamówionych/dostarczonych dnia…………………………/…………………………………
Imię i nazwisko konsumenta……………………………………………………………………….
Adres konsumenta
………………………………………………………………………………………………………………..
Numer bankowy na jaki ma zostać wykonany zwrot………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Data…………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta (jeżeli niniejszy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………..