Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.baldpol.pl  
 1. Wstęp
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https:// www.baldpol.pl jest BALDPOL spółka z ograniczoną _odpowiedzialnością, adres siedziby: Cyniarska 30, 43-300 Bielsko-BIała, adres do doręczeń: j.w., wpisaną _do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000975606, NIP: 9372744032, REGON: 522218858, posiadającą _kapitał _zakładowy w kwocie: 30 000 zł, adres poczty elektronicznej: hello@baldpol.pl zwany dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą, miejsce wykonywania działalności: Cyniarska 30, 43-300 Bielsko-Biała, adres do doręczeń: Cyniarska 30, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372744032, REGON: 522218858, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@baldpol.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
  1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są _przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą _o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
   
 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://www.baldpol.pl w przypadku:
   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są _przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   1. Imię _i nazwisko,
   2. Adres (zamieszkania),
   3. Adres e-mail,
   4. Numer telefonu,
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są _przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstawą _przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń _o świadczenia okresowe oraz roszczeń _związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstawą _przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż _zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń _jakie może podnosić _Administrator i jakie mogą _być _podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń _o świadczenia okresowe oraz roszczeń _związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą _być _pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą _być _także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują _się _kliknąć _lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą _prawną _tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą _elektroniczną _oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą _przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę _na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją _profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź _analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań _i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są _przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację _osób, których dotyczą, nie dłużej niż _jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
   
  1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
   1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są _dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są _dane osobowe, w zależności od uzgodnień _umownych i okoliczności, albo podlegają _poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają _cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
   2. Dane osobowe użytkowników są _przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
     
  1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność _z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
    1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
    2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
    3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
    4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
    5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
    6. Sprzeciw – art. 21 RODO
    7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
   3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać _stosowną _wiadomość _e-mail na adres: hello@baldpol.pl.
   4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż _w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę _żądań _– Administrator nie będzie mógł _spełnić _żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
   5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść _skargę _do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     
  1. PLIKI “COOKIES”
   1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
   2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują _się _informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają _one także możliwość _opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
   3. W ramach strony stosowane są _rodzaje plików “cookies”: sesyjne 1. „Cookies” „sesyjne” są _plikami tymczasowymi, które przechowywane są _w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
   4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą _informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został _przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują _konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą _do opracowania statystyk korzystania ze strony.
   5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są _w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
     
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę _przetwarzanych danych osobowych odpowiednią _do zagrożeń _oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę _nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą _elektroniczną.
   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą _Polityką _prywatności stosuje się _odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.